Provozní řád a bezpečnostní řád Studia Lodička

Vážení rodiče,

tento provozní řád  přináší základní informace o chodu Studia Lodička (Mgr. Milada Frantíková, IČ: 48023477, DIČ:CZ7256012731). Seznámíte se zde s pravidly a doporučeními, které jsou připraveny tak, aby Vám i Vašim dětem co nejvíce zpříjemnily čas, který s námi strávíte.

Zaplacením zálohy na kurzy plavání a vyplněním přihlášky do těchto kurzů se zavazujete k dodržování tohoto provozního řádu. V případě nedodržení nebo narušení provozního řádu si Studio Lodička vyhrazuje právo vyloučit klienta z kurzu bez možnosti finanční nebo jiné náhrady za neabsolvované lekce. Rádi bychom se však takto razantnímu přístupu vyhnuli, a proto vás prosíme, abyste níže uvedeným pravidlům a doporučením věnovali svou pozornost a řídili se jimi.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KURZU

1. Před zahájením kurzů plavání jsou klienti seznámeni s průběhem, metodikou a organizací kurzů, s hygienickými a bezpečnostními zásadami a vlastním provozním řádem Studia Lodička.

2. Po doplacení kurzovného obdrží ti, kteří plavou v Aquacentru Šutka, kterou je nutno předložit vždy před začátkem lekce na recepci. Oproti této průkazce Vám budou vydávány čipové hodinky. Za ztrátu legitimace účtujeme manipulační poplatek 20,-Kč.

3. Průkazka platí vždy pro jedno dítě, které se lekce účastní. Sourozenci, kteří nemají lekci, mají na bazén přístup pouze v plavkách, ale nesmí do vody.

4. Plavání v bazénech je určeno dětem od šesti měsíců. (Děti mladší šesti měsíců mohou plavat ve vaně v domácím prostředí pod vedením školené instruktorky.)

5. Lekce probíhají pravidelně jednou týdně a může se jich zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené, za které byla zaplacena nevratná záloha 900,-Kč a nejpozději na první lekci byla doplacena zbývající částka kurzovného.

6. V případě neuhrazení kurzovného včas, se toto považuje za závažné nedodržení provozního řádu a instruktorka je oprávněna takového účastníka vyloučit bez náhrady.

7. Děti budou do skupin rozděleny podle věku a pokročilosti.

8. Lekce trvá 30min. - z toho rozplavání a vyplavání s rodičem cca 5-10min. a odborné vedení lekce instruktorkou cca 20-25 min. Větší děti mají lekce trvající 45min. Po skončení lekce je nutné bazén opustit, ale máte ještě možnost 10min. využít  saunu, páru nebo vířivku (dle zvoleného bazénu). V relaxačním a velkém bazénu na Šutce je celková maximální doba pobytu v prostorách bazénu 1h a 45min (včetně převlékání před a po lekci).

9. Do bazénu s dítětem může pouze jedna dospělá osoba, která nese za dítě plnou odpovědnost. Další rodinní příslušníci (doprovázející osoby) mohou na bazén pouze po domluvě s instruktorkou. V relaxačním bazénu na Šutce není dovolen přístup doprovázející osobě.

10. Natáčení a focení je povoleno pouze pro soukromé účely.

11. Fotografie a videa pořízené Studiem Lodička během programu, který organizuje, může Studio Lodička použít ke své veřejné prezentaci a propagaci.

12. V případě onemocnění instruktorky zajišťujeme odborné suplování.

13. Instruktorky a instruktoři Studia Lodička zajišťují dětem adekvátní dopomoc odpovídající metodice daného prvku, s čímž je spjata nezbytnost vzájemného fyzického kontaktu (jedná se o opravování, vysvětlování a případ zajištění bezpečnosti dětí).

14. Rodiče ručí za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělý poškodí jakékoliv zařízení v nám pronajatých prostorách, jsou rodiče dítěte povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit a musí vzniklou škodu co nejdříve uhradit v celém jejím rozsahu.

15. Při ztrátě klíčku nebo čipu, a s tím spojené poškození zámku skříňky, Vám bude účtována částka 500,-Kč.

16. Každý klient je povinen se chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i dalších osob. Klient bere na vědomí, že plavání s dětmi se účastní na vlastní nebezpečí a že Studio Lodička nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si děti nebo jejich rodiče svým jednáním a nedodržením řádu způsobili. Studio Lodička nenese odpovědnost za ztrátu věcí či škodu na vnesených věcech klientem.

17. Doporučujeme, aby děti měly uzavřené úrazové pojištění a pojištění občanské odpovědnosti ( bývá součástí pojištění domácnosti).

18. Po skončení lekce, usušení a převlečení v šatně doporučujeme ještě alespoň půlhodinový aklimatizační pobyt v přilehlých prostorách. V případě zanedbání aklimatizace se výrazně zvyšuje riziko onemocnění dítěte. Nezapomeňte, že i v odpočinkové  místnosti plně odpovídáte za své děti.

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1. Všechny své věci si uzamykejte na místě tomu určeném (šatny, trezory apod.).

2. Do sprch vstupujte už jen s věcmi potřebnými na bazén - plavky, mýdlo, ručník, osuška, gumové boty určené pouze na bazén a samozřejmě klíčky od skříněk! Boty na bazén jsou nutné také pro děti, které již chodí.

3. Před vstupem do bazénu je třeba umýt sebe i dítě mýdlem bez plavek! V případě, že se budete potápět, umyjte si hlavu šampónem.

4. Každá doprovázející osoba (i sourozenec) si musí alespoň umýt nohy a převléct do plavek nebo kraťasů.

5. Po použití WC je nutné opět se osprchovat.

6. Maminky musí být odlíčené. Dlouhé vlasy je třeba sepnout do gumičky.

7. Děti musí mít plavky s těsnou gumičkou kolem nožiček a kolem bříška. 

8. Zákaz čůrání do odtokových kanálků. Po použití nočníku je třeba nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou.

9. Rodiče nesou odpovědnost za své děti po celou dobu na bazénu a ve všech prostorách, které mají k dispozici, a zároveň ručí za to, že oni ani jejich dítě netrpí žádnou infekční chorobou a jsou zdraví.

10. Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla. Je zde zakázáno konzumovat jakékoliv jídlo. Pro svačinku dítěte využijte prostory k tomu určené.

11. V prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhat.

12. Po použití sprch je nutné osušit se na místě. Do prostoru šaten je zákaz vstupu v mokrých plavkách. Plavky ždímejte ve sprchách nebo do umyvadla.

13. Do prostor bazénu stačí přijít cca 5 minut před zahájením Vaší lekce, do vody však vstupujte až po vyzvání instruktorkou. Dřívějším příchodem je zbytečně narušena předcházející hodina.

14. Je přísný zákaz účastnit se lekcí pod vlivem alkoholu a omamných látek! Nikdo nesmí mít žvýkačku ani bonbón!

15. Děti by před lekcí neměly alespoň půl hodiny jíst.

16. Jestliže se dítě v prostorách sprch, šaten, bazénu či do vody pokaká, nebo se ublinkne do bazénu, musí to rodič neprodleně nahlásit instruktorce.

17. Hračky určené pro bazén jsou pravidelně dezinfikovány a je zakázáno je odnášet mimo prostory bazénu.

18. Ve všech námi pronajatých prostorách platí přísný zákaz kouření.

INFORMACE O NÁHRADÁCH

1. Studio Lodička není povinno poskytovat náhradní hodiny. Náhradní hodiny poskytuje pouze za předpokladu, že rodič své dítě včas omluví, a tak uvolní místo zájemcům o náhradu. Žádáme proto rodiče, aby své děti omlouvali. Přispějí tak k možnosti vyčerpat většinu omluvených hodin ostatním účastníkům kurzu.

2. Náhrady lze realizovat pouze za omluvenou neúčast. Náhrady je nutné vybrat ve stávajícím kurzu, jsou nepřevoditelné do následujících kurzů a s ukončením stávajícího kurzu propadají bez náhrady! Je však možné předejít propadnutí lekcí tzv. přednáhradami. Lekce trvající 45 minut se nenahrazují (je zde finanční zvýhodnění, které náhrady pokrývají).

3. Omluva neúčasti v lekci je platná pouze v případě telefonické zprávy, zaslané SMS zprávy nebo emailové zprávy nejpozději do 18:00 hod dne předešlého omluvené lekci. Studio Lodička akceptuje každému klientovi pouze 1 omluvenou lekci za kurz učiněnou do 8:00 dne lekce plavání. Omluvy učiněné v rozporu s tímto článkem propadají bez náhrady.

4. Žádosti o náhradu zmeškané lekce je možno učinit průběžně SMS zprávou, emailovou zprávou, telefonicky.

5. V případě zrušení lekce ze strany Studia Lodička Vám bude automaticky poskytnuta náhradní lekce.

6. Omluvenou náhradní lekci již nelze nahrazovat, a to bez výjimky!

STORNO PODMÍNKY

1. Při zápisu do kurzu platí zájemce rezervační poplatek ve výši 900,- Kč, který zároveň tvoří nevratnou zálohu z ceny kurzu.

2. V případě ukončení kurzu do jeho zahájení (tj. do 24 hod. před 1. lekcí) máte nárok na vrácení celého kurzovného - po odečtení výše uvedené nevratné zálohy, která je určena na provozní náklady.

3. V případě ukončení kurzu nejpozději do 24 hod. před třetí lekcí máte nárok na vrácení poměrné části kurzovného – po odečtení výše uvedené nevratné zálohy a částek za odplavané lekce.

4. V případě ukončení kurzu kdykoliv později, včetně zdravotních důvodů, nemáte nárok na vrácení kurzovného.

5. V případě zrušení kurzu ze strany Studia Lodička máte nárok na vrácení poměrné částky po odečtení uskutečněných lekcí.

6. Studio Lodička si vyhrazuje právo jednotlivé nastalé situace řešit individuálně.

Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů instruktorek a plavčíků na jednotlivých bazénech. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady.

Za Studio Lodička: Mgr. Milada Frantíková a Mgr. Vlasta Kropáčková